59. ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ทั่วไปในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ข้อมูลตัวชี้วัด “ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ทั่วไปในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล”

ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ทั่วไปในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า มีค่าเฉลี่ยของระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมง เท่ากับ 59.3 เดซิเบลเอ เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2560 ที่มีค่าเท่ากับ 57.7 เดซิเบลเอ โดยไม่เกินมาตรฐานที่กำหนด (ค่ามาตรฐาน 70.0 เดซิเบลเอ) เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552-2561) พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) 24 ชั่วโมงในพื้นที่ทั่วไป มีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ และยังคงไม่เกินค่ามาตรฐาน

ระดับเสียงบริเวณพื้นที่ทั่วไปในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. 2552-2561

ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2562)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562